Önümler

HSS tegelek nurbat sapaklary ölýär

Gysga düşündiriş:

Speokary tizlikli polat millimetr ölýär.
Daşarky sapaklary kesmek üçin.
Düzediş nurbady dürli ölçeg synplary üçin ölmäge mümkinçilik berýär.
Täze sapaklary kesmek ýa-da bar bolan sapaklary arassalamak üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ölüm gaty gatylykly hoz bilen deňdir. Buraw çukurynyň töwereginde birnäçe çip aýyrmak deşikleri bar. Adatça, kesiş konuslary nurbat deşiginiň iki ujunda ýerleşýär. Ölümler tegelek öllere bölünýär, inedördül ölýär, altyburç ölýär we şekillerine we ulanylyşyna görä turba ölýär (dişleriň görnüşleri). Olaryň arasynda tegelek ölüm iň giňden ulanylýar. Gaýtadan işlenen sapagyň diametri çydamlylykdan ýokary bolsa, sapagyň diametrini sazlamak üçin örtükdäki sazlaýjy çukur kesilip bilner. Örümi sap bilen el bilen işlemek üçin örtügiň içine gurnap bolýar ýa-da öl saklaýjysyna gurnap, enjam guralynda ulanyp bolýar. Ölüm bilen gaýtadan işlenen sapagyň takyklygy pes, ýöne ýönekeý gurluşy we amatly ulanylyşy sebäpli, örtük henizem bir bölek, kiçi partiýa önümçiliginde we abatlanyşynda giňden ulanylýar.

HSS tegelek nurbat-ölýär-3
HSS tegelek nurbat-ölýär-2
HSS tegelek nurbat-ölýär-1

Iş prosesi

Torna pes tizlikde başlaň, bir ýa-da iki sapagy keseniňizden soň, goýberip bilersiňiz we örtük sapagy awtomatiki çykarmaga iterýär. Zerur uzynlyk gaýtadan işlenilende, eplenç tersine bolýança, guýruk guýrugyny itekleýär we awtomatiki usulda yza çekilýär we gaýtadan işlemek tamamlanýar.

Bu gysgyçdan peýdalanyp, ýüplük has amatly we has çalt, süýşmek ýok. Has uly diametrli sapaklar üçin ilki birnäçe gezek urandan soň hem ulanylyp bilner. Şeýle-de bolsa, gaty uzyn daşarky sapaklar üçin guýruk ýeňiniň uzynlygynyň täsiri sebäpli gaýtadan işlenip bilinmez.

Gaýtadan işlemegiň usuly

Torna pes tizlikde başlaň, bir ýa-da iki sapagy keseniňizden soň, goýberip bilersiňiz we örtük sapagy awtomatiki çykarmaga iterýär. Zerur uzynlyk gaýtadan işlenilende, eplenç tersine bolýança, guýruk guýrugyny itekleýär we awtomatiki usulda yza çekilýär we gaýtadan işlemek tamamlanýar.
Bu gysgyçdan peýdalanyp, ýüplük has amatly we has çalt, süýşmek ýok. Has uly diametrli sapaklar üçin ilki birnäçe gezek urandan soň hem ulanylyp bilner. Şeýle-de bolsa, gaty uzyn daşarky sapaklar üçin guýruk ýeňiniň uzynlygynyň täsiri sebäpli gaýtadan işlenip bilinmez.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler