Önümler

Simli sapak goýmak Tapmak HELI-COIL nurbat sapaklary STI kran goýmak

Gysga düşündiriş:

Simli nurbat goýmak üçin içerki sapaklary gaýtadan işlemek we gurmak üçin ulanylýan kran, ST kranlary we nurbat kranlary hem diýilýär. Saplaryň görnüşine we emele geliş usulyna görä göni çukur kranlaryna, spiral çukur kranlaryna we ekstruziýa kranlaryna bölünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nädip saýlamaly

1. Simli nurbat goýmak üçin göni tüýdük kran, sim nurbat goýmak üçin içerki sapaklary işlemek üçin göni fleýta kran. Çeçotkanyň bu görnüşi gaty köptaraply bolup, deşiklerden ýa-da kör deşiklerden, reňkli metallardan ýa-da gara metallardan ulanylyp bilner we bahasy birneme arzan, ýöne pes maksatly. Kesiş böleginde 2, 4, 6 diş bolup biler, gysga ýazgy kör deşikler üçin, uzyn ýazgy bolsa deşikler üçin ulanylýar.

2. Sim sapaklary goýmak üçin spiral fleýta kranlary, sim sapaklary goýmak üçin içerki sapaklary gurmak üçin dik tüýdük kranlary gaýtadan işlemek üçin ulanylýar. Bu kran görnüşi, adatça, kör deşikli iç ýüplükleri gaýtadan işlemek üçin amatlydyr we işlenip taýýarlanylanda çip yza çekilýär. Spiral çukur kran bilen göni çukur kranynyň arasyndaky tapawut, göni çukur çukurynyň çyzygy çyzykly, spiral çukur kran bolsa spiral. Çekilende, spiral çukuryň ýokarlanýan we aýlanýan hereketi çipleri çukuryň daşyndan aňsatlyk bilen çykaryp biler, şeýlelik bilen çipleriň galmagyna ýa-da dykylmagynyň öňüni alar, bu bolsa kranyň döwülmegine we pyçagyň ýarylmagyna sebäp bolar. Şonuň üçin spiral çukur kranyň ömrüni uzaldyp biler we içerki sapagy has takyklyk bilen kesip biler we kesiş tizligi göni çukur kranyndan has çaltdyr. Şeýle-de bolsa, çoýun ýaly inçe bölünen materiallary kör deşik bilen işlemek üçin amatly däl.

Sim-sapak-goýmak-tap2
Simli sapak-goýmak-kran
Sim-sapak-goýmak-tap3 (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler