Habarlar

Çeçotkalary emele getirmekmi ýa-da kranlary kesmek?

Kesiş krany bilen deňeşdirilende, emele getirýän kranyň ulanylyşy kän däl, ýöne emele getirýän kranyň öz aýratynlyklary we artykmaçlyklary bar we emele getiriji kranyň önümçilik tejribesinde ulanylmagyny dogry saýlamak diňe takyk kepilligi işläp bilmeýär. , gowy güýç, ýüplükli deşigiň tekiz ýüzü, ýöne önümçilik bahasyny hem peseldýär.

kran-1 emele getirýär

1. Saýlamak we işlemek

(1) gaýtadan işlenen material
Kran emele getirmek, esasan, mis, alýumin garyndysy, pes uglerod polat, gurşun polat we austenit poslamaýan polat we beýleki iş bölekleri ýaly iri plastmassa materiallaryny gaýtadan işlemek üçin amatlydyr. Kranlary emele getirmegiň ulanylyşyny saýlanyňyzda, ilki bilen materialyň işleýşine baha berilmelidir, soňra materialyň ekstruziýa kranlary bilen gaýtadan işlemek üçin laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin kranyň diametri we diş aralygy bolmaly. Ekstrudirlenen sapaklar üçin, diametri we diş aralygy näçe kiçi bolsa, gaýtadan işlenip bilinjek materiallaryň gerimi has giňdir we uly diametri we uly diş aralygyndaky ekstruziýa kranlary diňe ýumşak materiallary gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.

(2) Tapmagyň tizligi
Dörediji kranyň kakmagyň tizligi, kranyň diametrine, sapak çukuryna, işlenýän materialyň gatylygyna we sowadyjysyna baglydyr. Adatça, ýumşak materiallar we inçe sapaklar bolan ýagdaýynda, kranlary kesmek ýaly tizligi ulanýarys. Tizligi 1,5-2 esse ýokarlandyryp bolýar. Käbir uly diametrli we gödek sapaklar gaýtadan işlenende, degmegiň ýoýulmagy we çalgy täsiri sebäpli degmegiň tizligi degişli derejede haýallaşdyrylyp bilner.

kran-3 emele getirýär

2. Aýratynlyklary

(1) Kranlary emele getirmek, kran kesmekden has ýokary güýje eýe, geýmek aňsat däl, uzak ömri, pes arakesme we ýokary önümçilik netijeliligi we kesiş gaýtadan işlemek artykmaçlyklary bar;

(2) emele getirýän kran, metal akymynyň üsti bilen sapaklary emele getirýär, şonuň üçin ýokary ýüplügiň üstki berkligi, tekiz üstü we aňsat gaýtadan işlemegiň ululygy kepilligi bar;

. kran, adatça, kesiji kranyňkydan 1,5 esse köpdür.

Hakyky önümçilikde, kranlary ulanmagyň belli bir wagty bardy, ýöne önümiň hilini, kran ömrüni we önümçiligiň netijeliligini we beýleki faktorlary deňeşdireniňden soň, kranlary ulanmagy saýla. Haýsy kran ulanmalydygyny saýlanyňyzda, iň gowy netijelere ýetmek üçin ony anyk meselä görä seljermeli.


Iş wagty: 26-2023-nji dekabry