Habarlar

El degirmek sungaty: sapak kesmekde takyklyk we ussatlyk

El degirmek öňünden burawlanan deşikleriň içinde iç ýüplükleri döredýän metal işläp bejermegiň möhüm usulydyr. Bu gollanma prosesi ussatlygy, takyklygy we jikme-jikliklere üns bermegi talap edýär. Bu blogda el bilen degmek sungatyny, ulanylyşyny we käbir ýagdaýlarda berýän artykmaçlyklaryny öwreneris. El degirmek näme? El degirmek, bu maksat üçin ýörite işlenip düzülen, el kranyny ulanyp, içki sapaklary döretmegiň usulydyr. Bu sapaklary metaldan kesmek üçin basyş ulanylanda krany el bilen öwürmegi öz içine alýar. El bilen degmek, adatça az sanly deşik gerek bolanda ýa-da mehaniki ýa-da güýç gurallary elýeterli bolmadyk ýa-da amatsyz bolanda ulanylýar.

El degirmek prosesi: El bilen degmek prosesi birnäçe esasy ädimleri öz içine alýar: Çeçotkany saýlamak: Degişli el kranyny saýlamak üçin sapak ölçegi, çukur we kakmak materialy ýaly faktorlar göz öňünde tutulmalydyr. El kranlarynyň birnäçe görnüşi bar, şol sanda kranlar, wilkalar we aşaky kranlar we her görnüşi belli bir programma üçin niýetlenendir. Iş eserini taýýarlamak: El bilen degmezden ozal, iş bölegi dogry taýýarlanmalydyr. Bu, kranyň ululygyna gabat gelýän deşik burawlamagy we sürtülmäni azaltmak we aşa gyzmagyň öňüni almak üçin kesilen ýag ýa-da çalgy ýagyny ulanmagy öz içine alýar. Çeçotkany deňleşdiriň: El kranyny deşik bilen seresaplylyk bilen deňleşdiriň, göni girip, ýüzüne perpendikulýar. Gabat gelmezlik sapaklaryň kesilmegine ýa-da sapagyň zaýalanmagyna sebäp bolup biler. Kesmäge başlaň: Dowamly aşak basyşy ulanyp, sapaklary kesip başlamak üçin el düwmesini sagat ugruna öwüriň. Kranyň döwülmeginiň ýa-da zaýalanmagynyň öňüni almak üçin, tutuş dowamynda yzygiderli we hatda basyşy saklamak möhümdir. Çipleri yza çekmek we arassalamak: Birnäçe öwrümden soň, çukurlarda toplanan çipleri döwmek we aýyrmak üçin kran birneme yza çekiler. Çipi yzygiderli aýyrmak, kesiş prosesiniň netijeliligini saklamaga kömek edýär we sapaklaryň zaýalanmagynyň öňüni alýar. Doly sap çuňlugy: A.el kran aýlanmagyny we islenýän sapak çuňlugyna ýetýänçä çukuryň içine ýuwaş-ýuwaşdan aralaşmagyny dowam etdirýär. Artykmaç berkitmezlik üçin seresap bolmaly, sebäbi bu sapaklaryň ýyrtylmagyna ýa-da zaýalanmagyna sebäp bolup biler.

2

Üstünlikleriel degirmek : El bilen kakmak beýleki sapaklary kesmegiň usullaryndan birnäçe artykmaçlygy hödürleýär: Köpdürlüligi: El bilen degmek sapaklary döretmekde çeýeligi hödürleýär, sebäbi alýumin, polat we bürünç ýaly metallar ýaly dürli materiallarda edilip bilner. Bu köpugurlylyk ony awtoulag, önümçilik we hatda DIY taslamalary ýaly pudaklar üçin gymmatly tehnologiýa edýär. Çykdajylaryň netijeliligi: Uly göwrümli önümçilik ýa-da wagtal-wagtal sapak talaplary üçin el bilen degmek, gymmat tehnikanyň zerurlygyny aradan aýyrýar we tygşytly çözgüt bolýar. Bu usul gurallara we enjamlara az mukdarda maýa goýmagy talap edýär we çäkli mukdarda netijeli öndürmäge mümkinçilik berýär. Takyklyk we gözegçilik: El degirmek, sapak kesmek prosesine has uly gözegçilik we takyklygy üpjün edýär, bu operatorlara tehnikasyny belli materiallara we islenýän sapak aýratynlyklaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Bu ýokary hilli sapaklary üpjün edýär we sapak döredilende ýalňyşlyk töwekgelçiligini azaldýar. Göçme ukyplylyk: El degirmek gurallary ykjam we göçme bolup, olary meýdan abatlamak, meýdan işleri ýa-da elektrik gurallaryna girmek çäkli ýagdaýlar üçin ideal edýär. Dürli ýerlerde we iş şertlerinde sapakly deşikleri amala aşyrmak üçin amatlylygy we ukyby üpjün edýär. Sözümiň ahyrynda: El degirmek sapak kesmegiň takyklygyny, gözegçiligini we göterijiligini üpjün edýän ökde tehnika. Uly bolmadyk önümçilik ýa-da meýdan abatlamak üçin bolsun,el degirmek köpugurlylygy, çykdajylylygy we dürli materiallarda takyk içerki sapaklary almak ukybynyň artykmaçlyklaryny hödürleýär. Häzirki zaman awtomatlaşdyrylan dünýäde elde ussatlygyň ähmiýetini subut edip, metal işlemegiň möhüm usuly bolup galýar.


Iş wagty: Noýabr-17-2023