Habarlar

Kranlary saýlamak üçin birnäçe maslahat

1. Dürli takyklyk derejeleriniň kranlary üçin çydamlylyk

Kranyň takyklyk derejesini diňe işlenmeli sapagyň takyklyk derejesine görä saýlap bolmaz we kesgitläp bolmaz, consider
(1) işlenmeli işiň materialy we gatylygy;
(2) Enjamlary kakmak (maşyn gurallarynyň şertleri, gysgyç gurallary, sowadyjy halkalar we ş.m.);
(3) Çeçotkanyň takyklygy we önümçilik ýalňyşlygy.

Mysal üçin: 6H sapagy gaýtadan işlemek, polat böleklerinde gaýtadan işlenende, 6H takyk kran saýlanyp bilner; Çal reňkli demir gaýtadan işlenende, kranyň orta diametri has çalt könelýändigi sebäpli, nurbat deşiginiň giňelmegi hem az bolýar, şonuň üçin 6HX takyk kran saýlamak ýerlikli, durmuş has gowy bolar.

kranlary saýlamak

JIS kranynyň takyklygynyň beýany:
. ;
.

Şonuň üçin, OH takyk kranyny çalyşmak üçin ISO takyklyk kranyny ulananyňyzda, 6H-iň konwersiýa ýa-da müşderiniň hakyky ýagdaýyna görä kesgitlenmeli OH3 ýa-da OH4 derejesine deňdigini göz öňüne getirip bolmaz.

2. Kranyň daşky ululygy

(1) Häzirki wagtda iň köp ulanylýanlar DIN, ANSI, ISO, JIS we ş.m .;
(2) Müşderileriň dürli işleýiş talaplaryna ýa-da bar bolan şertlerine laýyklykda degişli umumy uzynlygy, pyçagyň uzynlygyny we inedördül ululygyny saýlaň;

kranyň daşky ululygy

(3) gaýtadan işlenende päsgelçilik.

3. Kran saýlamagyň 6 esasy elementi

(1) Sapagy gaýtadan işlemegiň görnüşi, ölçeg, Iňlis, Amerikan we ş.m .;
(2) Çukur ýa-da kör deşik arkaly sapaklaryň aşaky deşiginiň görnüşi;
(3) Işlenmeli işiň materialy we gatylygy;
(4) Iş böleginiň doly sapagynyň çuňlugy we aşaky deşigiň çuňlugy;
(5) Iş bölegi sapagy bilen talap edilýän takyklyk;
(6) Kranyň şekili.


Iş wagty: 31-2023-nji oktýabr